All Bluestorm Systems, s.r.o. Bluestorm Systems, s.r.o.!

Aktuality

Marec 3, 2014
Spoločnosť Bluestorm Systems, s.r.o. rozšírila funkcionality služby CKIP o aktuálne legislatívne zmeny.
November 30, 2012
Spoločnosť Bluestorm Systems, s.r.o. sprístupnila službu CKIP pre ŽSK, BBSK a KSK.
September 1, 2012
Spoločnosť Bluestorm Systems, s.r.o. spúšťa Cloudovú službu CKIP.

CKIP

Centrálna komunikačno-informačná platforma je jedinečný IT on-line systém, postavený na Cloudových službách. Systém slúži na evidenciu, následné spracovanie, štatistiky, export a monitoring dát o projektovom a finančnom riadení, kontrolách, monitoringu a audite v rámci systému riadenia čerpania prostriedkov EÚ a iných zdrojov.


Na jednom mieste:

 • zhromažďuje aktuálne výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné prostriedky, resp. iné granty,
 • sústreďuje a aktualizuje programové dokumenty jednotlivých operačných programov v rámci NSRR, európskej územnej spolupráce a iných grantov,
 • ponúka relevantné informácie o všetkých pripravovaných, prebiehajúcich a ukončených projektoch v organizácii,
 • a zároveň slúži ako jeden z významných prostriedkov pre podporu rozhodovania sa pre manažérov ako i vedenie organizácie.

Hlavný prínos CKIP

 • Samosprávne kraje (VÚC)

  CKIP pomáha riadiacim pracovníkom a vedeniu VÚC efektívne sa orientovať v desiatkách až stovkách projektov, ktoré sú pripravované, ktoré fyzicky prebiehajú, ako i tým, ktoré boli úspešne ukončené.
 • Mestá

  CKIP pomáha zamestnancom mesta a primátorovi/primátorke efektivnejšie čerpanie financií zo štrukturálnych fondov/iných nenávratných zdrojov pomocou rýchleho a jednoduchého informovania o zverejnených výzvach.
 • Obce

  CKIP pomáha šetriť finančné prostriedky malým obciam, ktoré majú nedostatok financií na vybudovanie HW a SW infraštruktúry pre účely IS. Najvhodnejším technickým riešením sú v takomto prípade Cloudové služby.